Faktura VAT marża
Co to jest faktura VAT marża?

Nazwa Faktura VAT marża może nieco przerazić i wprawić w niemałe zakłopotanie osoby, które na codzień nie zajmują się wystawianiem faktur. Mylne jest myślenie, że nazwa ta sugeruje, iż faktura VAT marża zawiera, oprócz podstawowych elementów zwykłej faktury VAT, także wyszczególnienie marży, którą nalicza sobie sprzedający towar czy świadczący usługą.

W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie. Faktura VAT marża jest szczególną procedurą rozliczania podatku VAT polegającą na tym, że podstawą opodatkowania jest nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Faktura VAT marża nie musi zawierać ceny jednostkowej netto przedmiotu transakcji, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży wraz z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych przyjętych stawek podatku.

Podatnik wystawiając fakturę VAT marża nie musi także wyszczególniać na nim nałożonej przez siebie marży. Wystarczy, że podaja jedynie kwotę należności ogółem w formie zarówno liczbowej, jak i słownej bez wykazywania kwoty podatku.
Jednak nie można zapomnieć o tym, żeby dokument był zatytułowany jako faktura VAT marża. Ponadto na fakturze marża obowiązkowo muszą znaleźć się dane z normalnej faktury VAT: imię i nazwisko bądź też nazwa sprzedawcy, adresy oraz NIP sprzedawcy i nabywcy, data dokonania transakcji sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, przyjętą jednostkę miary, a także ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług.

Faktury VAT marża wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Transakcje, które można opodatkowywać według tej procedury określa ustawa o podatku VAT. Zgodnie z przepisami ustawy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku faktury marża jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku.